LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Thạc Sĩ
Các yếu tố quyết định đến sự thỏa mãn khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ truyền hình MobiTV tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long
12/12/2017 Thạc Sĩ 0. Bình Luận

Sinh viên thực hiện: Tăng Phương Thảo

Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Tiên Minh

Lớp: FeMBA

Trường: Đại học FPT

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »