Marketing trong Kinh doanh
Tài Liệu Giảng Dạy

Đây là tài liệu giảng dạy của thầy Đinh Tiên Minh tại trường Đại học Kinh Tế TP.HCM dùng cho bậc cử nhân chuyên ngành marketing và thương mại, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo cùng ngành và các đọc giả quan tâm.B2B Marketing. Bài 06 – Chiến lược Phân phối và Logistics

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu: – Các loại hình kênh phân phối công nghiệp. – Các thành viên tham gia trong kênh phân phối. – Qui trình thiết kế và quản lý kênh phân phối. – Vai trò của công việc quản lý chuỗi cung ứng.

B2B Marketing. Bài 07 – Bán hàng cá nhân

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu: – Vai trò của Nhân viên Bán hàng cá nhân đối với hoạt động Marketing Công nghiệp. – Qui trình bán hàng của Nhân viên Bán hàng cá nhân trong một tổ chức.

B2B Marketing. Bài 08 – Truyền thông

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu: – Các bước phát triển chương trình truyền thông cho sản phẩm công nghiệp. – Vai trò của các công cụ truyền thông như quảng cáo, PR, khuyến mãi và Marketing trực tiếp.

B2B Marketing. Bài 09 – Chiến lược giá

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu: – Ý nghĩa của giá. – Hiểu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá sản phẩm. – Phân biệt các phương pháp định giá và chiến lược giá.

B2B Marketing. Bài tập 01: Introduction to Business Marketing

Read the text and summarize the key ideas.

B2B Marketing. Bài tập 02: Tình huống “The Nature of demand”

Các anh chị trả lời tình huống sau đây: