Marketing trong Kinh doanh
Tài Liệu Giảng Dạy

Đây là tài liệu giảng dạy của thầy Đinh Tiên Minh tại trường Đại học Kinh Tế TP.HCM dùng cho bậc cử nhân chuyên ngành marketing và thương mại, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo cùng ngành và các đọc giả quan tâm.B2B Marketing. Bài tập 03: Thị trường Công nghiệp và Môi trường Kinh doanh

Sinh viên xem danh sách lớp để biết số thứ tự của mình. Sau đó trả lời một câu hỏi tương ứng với số thứ tự đó. Câu số 1 sẽ là của anh/ chị có số thứ tự 1, 7, 13, 19… Câu số 2 sẽ là của anh/ chị có số thứ tự […]

B2B Marketing. Bài tập 04: Hành vi khách hàng tổ chức

Sinh viên xemdanh sách lớp để biết số thứ tự của mình. Sau đó trả lời một câu hỏi tương ứng với số thứ tự đó. Câu số 1 sẽ là của anh/ chị có số thứ tự 1, 5, 9, 13… Câu số 2 sẽ là của anh/ chị có số thứ tự 2, […]

B2B Marketing. Bài tập 05: STP

Sinh viên xem danh sách lớp để biết số thứ tự của mình. Sau đó trả lời một câu hỏi tương ứng với số thứ tự đó. Câu số 1 sẽ là của anh/ chị có số thứ tự 1, 4, 7, 10… Câu số 2 sẽ là của anh/ chị có số thứ tự […]

B2B Marketing. Bài tập 06: Chiến lược sản phẩm

L.C. Goyal, Director, VCB Ltd., was seriously considering the proposal made by Pradeed Chatterjee, to make a change in the product strategy, in order to solve the problem of declining profitability. VCB was one of the largest manufacturers of cement blocks, which was used by the construction industry. VCB was started in 2004, as a […]

B2B Marketing. Bài tập 07: Chiến lược phân phối

What factors and considerations should be taken into account in the following situations? And why? a. Clement Company has been distributing its construction safety helmets and boots through retailers in Singapore. The company is considering bypassing and distributing and selling its products direct to customer in Singapore. b. Daniel Company is currently using 900 local industrial distributors […]