Điểm thi

Sinh viên xem điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần bằng cách chọn đúng lớp học của mình hoặc gõ mã lớp vào ô tìm kiếm.Điểm quá trình môn B2B_IB11CLCK43_CT4_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 11/10/2019.

Điểm quá trình môn B2B_IB8CLCK43_CT3_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 11/10/2019.

Điểm quá trình môn B2B_IB10CLCK43_ST3_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 11/10/2019.

Điểm học phần môn MTC_CH KDTM K28_TT7_UEH

Học viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 25/09/2019.

Điểm quá trình môn MTC_CH KDTM K28_TT7_UEH

Học viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 07/09/2019.

Điểm quá trình môn QTKPP_MR2K43_CT6_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 31/05/2019.