LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Tiến Sĩ

Quyết định về kiểm soát và xử lý đạo văn các sản phẩm học thuật

Nhằm nâng cao chất lượng, tính trung thực và giá trị của các sản phẩm học thuật tại Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh (UEH). UEH đã ban hành  quyết định về kiểm soát và xứ lý đạo văn. Xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn trích dẫn trích nguồn

Nghiên cứu sinh có thể tham khảo tài liệu này để biết cách trích dẫn trích nguồn cho luận án của mình một cách chính xác, tránh bị xem là đạo văn. Tài liệu này đang được sử dụng cho nghiên cứu sinh trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Xem chi tiết)