Điểm thi
Điểm học phần môn QTSPM_Cao học TT2_UEH
13/04/2018 Điểm thi 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 15/04/2018.

(Theo qui định của nhà trường điểm quá trình làm tròn đến 0.5, điểm học phần làm tròn đến 0.1)

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »