Hình thức của một Chuyên đề tốt nghiệp

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.In

Hình thức chuyên đề tốt nghiệp phải tuân thủ đúng các qui định sau:

- Bìa của chuyên đề tốt nghiệp là bìa có bọc nhựa. Khi sinh viên được chọn làm Khoá luận tốt nghiệp, bìa của Khoá luận tốt nghiệp phải là bìa cứng, chữ mạ vàng
- Chuyên đề có khối lượng khoảng 50-70 trang, không kể phần phụ lục
- Font: vni-time, size:13, paragraph – line spacing: 1.5 line, khổ giấy A4, in 1 mặt.
- Số thứ tự trang đánh ở giữa và phía cuối mỗi trang. Được tính là trang 1 khi bắt đầu vào nội dung chính (mở đầu), còn các phần trước đó đánh số thứ tự theo i, ii, iii…
- Định lề trang giấy: Top: 3.5cm, Bottom: 3 cm, Left: 3.5 cm, Right: 2 cm, Header: 2 cm, Footer: 1.5 cm

Thứ tự sắp xếp của chuyên đề tốt nghiệp

1. Trang bìa ngoài (bìa cứng)
2. Tờ lót (giấy trắng)
3. Trang bìa trong
4. Lời cảm ơn
5. Nhận xét của cơ quan thực tập
6. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
7. Tóm tắt đề tài
Đặt vấn đề
Mục đích nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Kết cấu đề tài
Tóm tắt nội dung chuyên đề

8. Mục lục
9. Danh sách các bảng biểu
10. Danh sách hình vẽ, đồ thị
11. Nội dung của đề tài :
Lời nói đầu
Chương 1: Lý luận cơ bản về……….. (10 trang)
Chương 2: Tình hình thực tế về…… 
Chương 3: Chiến lược hoặc giải pháp
Kết luận  
(Các chương và tên do GVHD xem xét và sửa chữa)
12.Phụ lục A
13.Phụ lục B
14.Tài liệu tham khảo
15.Tờ lót (giấy trắng)
16.Trang bìa sau

Lưu ý
: Sinh viên bắt buộc phải dùng chức năng Insert + Index and Tables + Table of Contents của phần mềm MS-Word để tạo bảng mục lục này. Dĩ nhiên muốn dùng chức năng này phải biết tạo style. Dùng chức năng này, báo cáo sẽ mang hình thức rất chuyên nghiệp, lại dễ cập nhật số trang khi phải thay đổi số trang.

Đánh số chương:

Chương 1: 
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3

Chương 2:
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

Cách trình bày bảng:

- Dùng Word để trình bày bảng.
- Các cột của bảng cần phải canh ngay hàng đúng chuẩn:

  • Cột số-thường ngay hàng phải
  • Cột chữ-thường ngay hàng trái
  • Cột số thập phân (cột ‘số lẻ’)-ngay hàng theo dấu phẩy thập phân (Lưu ý: tránh dùng cột ngang hàng giữa).
  • Hàng cuối cùng của bảng thường cung cấp tổng số (nghĩa là phải công lại các cột cần tổng số)

- Mỗi bảng phải có một tiêu đề đặt ở trên (không ởi dưới) bảng
- Nếu có nhiều hơn 2 bảng trong khoá luận, mỗi bảng phải đánh số thứ tự. Sau đây là một bảng trình bày đúng quy cách:
Bảng 2.1*: Phân tích tình hình kinh doanh Công ty A 2007-2008

STT Danh mục 2007 2008 So sánh 2007/2008
Doanh Thu
Chi phí
Tổng cộng

Nguồn: Báo cáo kế hoạch công ty năm 2008 của Công ty...
Chú thích: 2.1*: 2 là số chương, 1 là số thứ tự của bảng biểu trong chương