Marketing Quốc tế
Tài Liệu Giảng Dạy
International Marketing. Bài 6 – Chiến lược giá quốc tế
30/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Chương này đề cập đến việc định giá quốc tế. Những vấn đề chính được nêu là tầm quan trọng của chiến lược giá, những yếu tố cơ bản quyết định giá quốc tế, các chiến lược định giá, qui trình định giá quốc tế, mối quan hệ giữa giá quốc tế và giá nội địa, những nhân tố của bảng báo giá và giá chuyển nhượng. Tất cả những vấn đề đó được nêu nhằm giúp cho nhà quản trị marketing quốc tế có cái nhìn toàn diện và cụ thể đối với chiến lược định giá quốc tế.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »