LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Luận án Tiến sĩ
02/09/2017 LUẬN VĂN - LUẬN ÁN 0. Bình Luận

Nghiên cứu sinh đang trong thời gian tìm tòi, nghiên cứu, lấy tư liệu cho ý tưởng viết bài có thể tham khảo các luận án tiến sĩ đã hoàn thành tại trang web Viện Đào tạo Sau Đại học – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

http://sdh.ueh.edu.vn/download/

Bình luận của bạn cho bài viết này

«  BÀI TRƯỚC