Marketing trong Kinh doanh – Đề số 1
Marketing trong Kinh doanh – Đề số 1
03/11/2017

Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.
Thời gian làm bài: 30 phút

Các bộ phận như vòng bi, bình ắc qui được cung cấp trực tiếp cho nhà sản xuất được xem là:

Doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp thực hiện phân tích các yếu tố môi trường nhằm mục đích:

Tình huống mua liên quan đến việc mua một món hàng mà trước đó chưa từng thực hiện thì được gọi là:

Công ty cần biết những thông tin về cạnh tranh, ngoại trừ:

Co giãn chéo của nhu cầu (cross-elasticity of demand) là việc thay đổi doanh số của một mặt hàng đối với sự thay đổi của:

Phân khúc thị trường là quá trình phân chia toàn bộ…............. thành những khúc thị trường đồng nhất.

Trong hoạt động Marketing trong Kinh doanh, tầm quan trọng đặc biệt thuộc về:

Các yếu tố môi trường vĩ mô tác động đến:

Mục tiêu của việc đánh giá năng lực nhà cung cấp là:

Mô hình Hành vi ra quyết định mua hàng của tổ chức của tác giả Webster và Wind (1972) đặc biệt xem xét đến 4 nhóm biến số, đó là môi trường, tổ chức, cá nhân và một trong các biến số sau:

Một trong những định nghĩa về giá trị khách hàng (customer value) là tỷ lệ giữa lợi ích khách hàng có được với:

Mỗi doanh nghiệp cho ra một sản phẩm hơi khác một chút so với các sản phẩm cạnh tranh và có gắng đạt được một khu vực thị trường. Câu nhận định trên đặc trưng cho thị trường:

Doanh nghiệp sản xuất vỏ xe và bán nó cho nhà sản xuất xe tải nặng. Nhà sản xuất xe tải nặng được xem là:

Nghiên cứu của Robinson, Faris và Wind (1967) chỉ ra rằng qui trình ra quyết định mua hàng của thị trường doanh nghiệp công nghiệp bao gồm:

Nhu cầu sản phẩm co giãn nhiều khi phần trăm thay đổi của lượng cầu ……… phần trăm thay đổi của giá:

Một doanh nghiệp mua hàng theo kiểu lựa chọn người bán thấp nhất, cố gắng gây áp lực lên nhà cung cấp, tránh né rủi ro, tập trung vào ngắn hạn là doanh nghiệp có định hướng mua hàng theo kiểu:

Mô hình Hành vi khách hàng công nghiệp của tác giả Sheth (1973) đề cập đến 4 phương pháp cần sử dụng tuần tự nhằm giải quyết xung đột trong quá trình ra quyết định, đó là giải quyết vấn đề (Problem-solving), thuyết phục (Persuasion), mặc cả (Bargaining) và một trong các phương pháp sau:

Khách hàng công nghiệp được phân loại thành các doanh nghiệp thương mại, các thể chế, các hợp tác xã và một trong những đối tượng sau:

Các đặc tính được sử dụng để đánh giá mức độ tiềm năng của một khúc thị trường là đo lường được (measurable), có sự khác biệt (differentiable), đủ lớn (substantial) và một trong các đặc tính sau:

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm mua (Buying Centre) thì …………………. cho những tình huống mua hàng khác nhau:

Marketing trong Kinh doanh là hoạt động Marketing sản phẩm và dịch vụ hướng tới:

Các yếu tố môi trường vi mô bao gồm khách hàng, đối thủ cạnh tranh, công chúng nói chung và một trong các đối tượng sau:

Những nhà Marketing công nghiệp chia nhỏ các phân khúc vĩ mô (Macro-segments) thành các phân khúc vi mô (Micro-segments):

Nghiên cứu chỉ ra rằng trong lĩnh vực Marketing công nghiệp nhân vật có mức độ ảnh hưởng chính trong quá trình mua hàng thường nằm:

Đơn đặt hàng của tổ chức chính phủ thường được yêu cầu:

Bạn còn giây