Điểm thi

Điểm quá trình môn MQT_IB5CLCK40_ST7_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 16/10/2017.

Điểm quá trình môn MCB_FT2K42_ST6_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 16/10/2017.

Điểm quá trình môn MCB_FT1K42_CT5_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 16/10/2017.

Điểm quá trình môn MCB_NSVB2K18B_TT4_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 16/10/2017.

Điểm quá trình môn MQT_FT03LTK21_TT3_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 16/10/2017.

Điểm quá trình môn MQT_FT12K40_CT2_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 16/10/2017.