Điểm thi

Điểm học phần môn MQT_IB1K41_ST4_UEH

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 20/06/2018.

Điểm học phần môn QTMar_AD01K22_TT6_UEH

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 14/06/2018.

Điểm học phần môn QTMar_AD02K22_TT2_UEH

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 14/06/2018.

Điểm học phần môn B2B_Mar01HCK22_TT7_UEH

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 23/05/2018.

Điểm học phần môn MQT_FTVB2K19_TT3_UEH

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 23/05/2018.

Điểm quá trình môn MQT(EN)_IB2CLCK41_ST6_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 21/05/2018.