Điểm thi

Điểm học phần môn B2B_Mar01HCK22_TT7_UEH

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 23/05/2018.

Điểm học phần môn MQT_FTVB2K19_TT3_UEH

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 23/05/2018.

Điểm quá trình môn MQT(EN)_IB2CLCK41_ST6_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 21/05/2018.

Điểm quá trình môn MQT(EN)_IB1CLCK41_CT5_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 21/05/2018.

Điểm quá trình môn MQT_IB1K41_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 21/05/2018.

Điểm học phần môn NCMar_FT1K42_ST5_UEH

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 20/05/2018.