TRẮC NGHIỆM

Marketing Căn bản

Để kiểm tra kiến thức môn học, sinh viên có thể chọn các đề mẫu sau đây.

Marketing Căn bản - Đề số 1 »      Marketing Căn bản - Đề số 2 »      

 

Marketing Quốc tế

Để kiểm tra kiến thức môn học, sinh viên có thể chọn các đề mẫu sau đây.

Marketing Quốc tế - Đề số 1 »      Marketing Quốc tế - Đề số 2 »      

 

Quan hệ Công chúng

Để kiểm tra kiến thức môn học, sinh viên có thể chọn các đề mẫu sau đây.

Quan hệ Công chúng - Đề số 1 »      Quan hệ Công chúng - Đề số 2 »      

 

Marketing trong Kinh doanh

Để kiểm tra kiến thức môn học, sinh viên có thể chọn các đề mẫu sau đây.

Marketing trong Kinh doanh - Đề số 1 »      Marketing trong Kinh doanh - Đề số 2 (EN) »