Các môn giảng dạy

Marketing Căn bản

“Marketing là tiến trình qua đó cá nhân và tổ chức có thể đạt được nhu cầu và mong muốn thông qua việc sáng tạo và trao đổi sản phẩm và giá trị giữa các bên” - Philip Kotler - Principle of Marketing, 2007

XEM THÊM »
Marketing Quốc tế

“Marketing quốc tế là hoạt động Marketing sản phẩm, dịch vụ và thông tin vượt qua biên giới chính trị của một quốc gia. Do đó, nó cũng bao gồm đầy đủ các thành phần như Marketing nội địa. Đó là việc lập kế hoạch, thực hiện các chương trình truyền thông, phân phối, giá cả và dịch vụ sau hỗ trợ bán hàng cho các khách hàng cuối cùng của công ty.” - Gerald ALBAUM - Professor of Marketing at the University of Oregon and Senior Research Fellow at the IC2 Institute, the University of Texas at Austin

XEM THÊM »
Quan hệ Công chúng

“PR là người khác nói về mình còn quảng cáo là mình nói về mình. PR mang tính khách quan cao, thường dùng các phương tiện trung gian để thông tin tuyên truyền, tạo dựng hình ảnh cho nên mọi thông điệp đến với các nhóm đối tượng tiêu dùng dễ dàng được chấp nhận hơn, ít thể hiện tính thương mại hơn. Người tiêu dùng khi tiếp nhận thông tin về hàng hoá, dịch vụ thường cảm thấy thoải mái và dễ tin hơn”. - PGS-TS Tạ Ngọc Tấn – Giám đốc Học Viện Báo Chí

XEM THÊM »
Quản trị Marketing

“Quản trị Marketing là sự phân tích, kế hoạch hóa, thực hiện và điều khiển các chiến lược và chương trình Marketing nhằm thực hiện các trao đổi mong muốn với thị trường mục tiêu để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp” (Trương Đình Chiến, 2011. Quản trị Marketing, NXB ĐHKTQD.)

XEM THÊM »
Marketing trong Kinh doanh

Môn học này trước kia gọi là marketing công nghiệp. Tuy nhiên, tên gọi này dễ gây nhằm lẫn cho người học hiểu rằng chỉ đề cập đến sản phẩm công nghiệp. Thật chất tên gọi đúng trong tiếng Anh của nó là Business Marketing, nghĩa là các hoạt động tiếp thị đối với đối tượng khách hàng là tổ chức và việc tiếp thị này là cho tất cả các loại sản phẩm từ tiêu dùng, công nghiệp và dịch vụ nói chung... Vì thế, môn học đã được đặt lại tên cho đúng bản chất của nó là Marketing trong kinh doanh. "Organizational sales and purchases of goods and services to support production of other products, to facilitate daily company operations, or for resale" (Lau Geok Theng, 2007. Business Marketing – An Asian Perspective, McGraw Hill.)

XEM THÊM »
Quản trị Sản phẩm mới

It is big business – billions of dollars annually on technical development alone. The challenge of creating radical innovation (totally new product categories). “The most important business issue of our time.” (Gary Hamel – a business consultant).

XEM THÊM »
Nghiên cứu Marketing

"Nghiên cứu Marketing là quá trình thu thập và phân tích có hệ thống những dữ liệu về các vấn đề liên quan đến hoạt động Marketing và các hoạt động khác của doanh nghiệp”. Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2008)

XEM THÊM »
Quản trị Kênh Phân phối

Quản trị kênh phân phối bao gồm các công việc liên quan đến hoạch định, thực thi và kiểm tra kiểm soát các hoạt động phân phối sản phẩm/ dịch vụ từ nhà sản xuất đến người mua hoặc người tiêu thụ cuối cùng.

XEM THÊM »
Hành vi khách hàng

XEM THÊM »
Chiến lược Marketing cho DN VVN

XEM THÊM »