Điểm thi

Sinh viên xem điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần bằng cách chọn đúng lớp học của mình hoặc gõ mã lớp vào ô tìm kiếm.Điểm quá trình môn MQT_MR1K44_CT2_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 03/04/2021.

Điểm quá trình MCB(EN)_MRC02CLCK46_CT5_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 30/12/2020.

Điểm quá trình MCB_IBC07CLCK46_ST5_UEH

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 30/12/2020.

Điểm học phần môn PR_MR1CLCK44_UEH

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Điểm học phần môn B2B_MR12.2K44_UEH

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Điểm học phần môn B2B_MR12.3K44_UEH

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.