Các môn giảng dạy
Chiến lược Marketing cho DN VVN
Marketing plan worksheets
06/02/2020 Chiến lược Marketing cho DN VVN 0. Bình Luận

These worksheets will assist you in writing a formal marketing plan. Worksheets are a useful planning tool because they help to ensure that important information is not omitted from the marketing plan.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »