Chiến lược Marketing cho DN VVN
Tài Liệu Giảng Dạy
Marketing strategy. Chap 3 – Collecting and Analyzing Marketing Information
04/02/2020 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

In this chapter, we begin the process of developing a marketing plan by examining key issues in collecting and structuring marketing information to assist in the formulation of marketing strategies.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »