LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Cử Nhân
Quyết định về kiểm soát và xử lý đạo văn các sản phẩm học thuật
08/04/2019 Cử Nhân 0. Bình Luận

Nhằm nâng cao chất lượng, tính trung thực và giá trị của các sản phẩm học thuật tại Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh (UEH). UEH đã ban hành  quyết định về kiểm soát và xứ lý đạo văn.

Các sản phẩm học thuật được xem là phạm lỗi đạo văn nếu vi phạm các lỗi được quy định tại Điều 2 hoặc theo kết quả kiểm tra của Turnitin, có ít nhất sao chép nguyên văn một đoạn văn có 100 từ trở lên; hoặc có từ 20% văn bản giống với các nguồn dữ liệu của các tác giả khác hoặc chỉ thay đổi tên đề tài, từ ngữ, số liệu nhưng giữ nguyên cấu trúc và nội dung tương tự các công trình khác. (Điều 4, Mục 2) (Xem chi tiết)

Bình luận của bạn cho bài viết này

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »